agv激光导航

agv激光导航

五润者,象金之藏于水也。方内皆补养气血之药,未尝以逐瘀为事,而瘀血自去者,此养正邪自消之法也。

妇人六十二种风及腹中血气刺痛,红蓝花酒主之。程林曰:此有症病而怀胎者,虽有漏血不止,皆症痼之为害,非胎动胎漏之证,下其症痼,妊娠自安。

水不得下行,故倚息不得卧也,名曰转胞,以胞系乘戾不爽也,故致此病,但当利小便则愈。 久病难治,色脉俱夺。

右颊,肺之部也。夫有支饮家,欬烦,胸中痛者,不卒死,至一百日或一岁,宜十枣汤。

 至六、七日乃解者,正复而邪自退也。少阴负趺阳者,为此条「反微喘者死」之下,有「少阴负趺阳者为顺也」一句,文义不属,其注已详见『伤寒论,辨脉篇』内,不复释。

【注】此以色合二目之色,诊病之法也。四饮之水,或留膈间,或留肠间,或留□下,或留肢体,或留胸中,然不能尽水之为病也。

Leave a Reply